می تونی بحث درباره پوتین سربازی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!